VOUCHER DLA FIRM I PRACOWNIKÓW

REGULAMIN PROMOCJI „VOUCHER DLA FIRM I PRACOWNIKÓW”

Ostatnia aktualizacja: 18 grudnia 2023 r.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem promocji „Voucher dla Firm i Pracowników” jest ENGO CARS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, KRS 0000571338, NIP 5213704348 dalej zwany „Organizatorem”.

1.2. Promocja prowadzona jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

1.3. Promocja rozpoczyna się dnia 18.12.2023r, a kończy się dnia 31.12.2023 r

1.4. „Firma”, lub „Przedsiębiorca” - – oznacza wykonujące działalność gospodarczą osoby fizyczne, osoby prawne (np. spółki kapitałowe) lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnym, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spółki osobowe).

1.5. „Voucher” – oznacza przesyłany pocztą elektroniczną w formie zaszyfrowanego pliku dokument posiadający kod alfanumeryczny, zakupiony na warunkach Promocji, uprawniający do skorzystania przez Przedsiębiorcę usługi Najmu Samochodu w formie subskrypcji.

1.6. „Subskrypcja samochodu” – usługa najmu pojazdu świadczona przez ENGO CARS Sp. z o.o. na zasadach i warunkach opisanych w Regulaminie ENGO, dostępny na stronie internetowej: www.engocars.com

 

2. ZASADY PROMOCJI

2.1. Czas trwania promocji od 18.12.2023 do 31.12.2023 r. (zastrzegamy sobie prawo skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Promocji).

2.2. Z Promocji możesz skorzystać tylko jeśli jesteś Przedsiębiorcą zwanym dalej Uczestnikiem, który zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zaakceptował jego treść i wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

2.3. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w punkcie 2.2 Regulaminu.

2.4. Z udziału Konkursie wyłączeni są podmioty konkurencyjne i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz podmiotów konkurencyjnych na podstawie umów cywilnoprawnych.

2.5. Promocja polega na umożliwieniu Przedsiębiorcy zakup Vouchera/Voucherów na określoną kwotę środków pieniężnych do skorzystania z Subskrypcji samochodu/samochodów, usługi najmu pojazdu świadczonej przez ENGO CARS dla Przedsiębiorcy. Przedsiębiorca może wykupić dowolną ilość Voucherów o dowolnej wartości. Wartości jednostkowa Vouchera nominalna to 5 000 zł, Przedsiębiorca może zakupić Voucher o wartości większej niż 5 000 zł. Jeden Voucher upoważnia do wykorzystania go w ramach częściowej zapłaty za usługę Subskrypcji samochodu dla umowy najmu trwającej minimalny okres 5 miesięcy + 1 miesiąc gratis.

Dla przykładu: jeśli Przedsiębiorca zakupi firmowy Voucher o wartości 10 000 zł, to będzie mógł skorzystać z usługi Najmu dowolnego Pojazdu dostępnego w ofercie subskrypcji na stronie www.engocars.com w terminie od 01.01.2024 do 31.12.2024 i dla umowy minimum 5 miesięcy otrzyma + 1 miesiąc gratis oraz wykorzysta. Płatność częściowa zostaje urególowana poprzez Voucher zakupiony przez Przedsiębiorcę. Zakup Vouchera odbywa się na podstawie wystawionej Faktury VAT, stanowiącej koszt uzyskania przychodu dla Przedsiębiorcy. Oferta promocyjna skierowana jest do Firm i Pracowników Firm. 

2.6. Zamówienie Vouchera/Voucherów zwane dalej „Zamówieniem” należy dokonać drogą elektroniczną poprzez kontakt na adres: b2b@engocars.com i telefonicznie pod numerem +48 530 711 411, w celu przekazania informacji niezbędnych do wypełnienia Zamówienia.

Dane potrzebne do Zamówienia:

- Dane do faktury VAT, NIP, nazwa firmy, adres firmy

- wartość i ilość zamawianych Voucherów

- adres poczty email do korespondencji

Po odesłaniu podpisanego Zamówienia nie później niż do 31.12.2024 godzina 23:00 należy dokonać zapłaty za zamówione Vouchery na podstawie wystawionej faktury VAT, w terminie określonym na fakturze, przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy ENGO CARS.

2.8. Złożenie Zamówienia po upływie terminu obowiązywania Promocji nie uprawnia do uczestnictwa w Promocji.

2.9. W terminie 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania zapłaty, o której wspominamy w pkt. 2.6 powyżej, na rachunku bankowym, otrzymasz na podany w Zamówieniu adres e-mail zamówiony/ne Voucher/y. Voucher/y prześlemy Ci w formie zaszyfrowanego pliku na wskazany adres email.

3. WARUNKI i ZASADY REALIZACJI VOUCHERÓW

3.1. Vouchery, możesz przekazać swoim pracownikom, współpracownikom lub wybranym przez siebie osobom.

3.2. Termin wykorzystania Vouchera to od 01.01.2024 do 31.12.2024

3.3. W celu skorzystania z Vouchera należy dokonać rezerwacji online wybranego samochodu dostępnego w ofercie ENGO CARS a następnie okazać Voucher podczas podpisywania umowy Najmu Pojazdu. Obowiązują warunki najmu na stronie www.engocars.com

Przed dokonaniem rezerwacji pojazdu należy upewnić się poprzez kontakt na infolinię 22 308 00 01 lub email support@engocars.com o możliwym dostępnym terminie wybranego samochodu. Rozliczenie nastąpi na podstawie miesięcznych okresów rozliczeniowych w chwili podpisywania umowy najmu.

4. DANE OSOBOWE

4.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. Kontakt z privacy@engocars.com 
4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Promocji oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Więcej o tym jak administrujemy danymi osobowymi przeczytasz na stronie www.engocars.com

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I INFORMACJE TECHNICZNE

5.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
5.2. Promocja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
5.3. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Promocji.
5.4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 
5.9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

Dziękujemy za uczestnictwo i zapoznanie się z Regulaminem Promocji