Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO NA INSTAGRAMIE POD NAZWĄ „WOLNOŚĆ Z ENGO CARS”

Ostatnia aktualizacja: 29 października 2022 r.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu i sponsorem jest ENGO CARS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, KRS 0000571338, NIP 5213704348 dalej zwany „Organizatorem”.

1.2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

1.3. Konkurs rozpoczyna się dnia 07.11.2022r, a kończy się dnia 14.11.2022 r

2. UCZESTNICY I ZASADY KONKURSU

2.1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2.2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
a)    zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie,
b)    ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c)    posiada adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d)    posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,
e)    wykona Zadanie Konkursowe.

2.3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w punkcie 2.2 Regulaminu.

2.4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

2.5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie Konkursowe polegające na zamieszczeniu na serwisie Instagram komentarza pod postem konkursowym zgodnie z przedstawionym poniżej zadaniem (dalej: Zadanie Konkursowe).

2.6. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza wykonanie zadania pod postem konkursowym zamieszczonym w serwisie Instagram @whatannawears oraz @engocars

2.8. Zasady Konkursu: 
1.    Obserwuj na Instagramie profil @engocars i @whatannawears
2.    Zaproś do udziału 3 znajomych oznaczając ich w komentarzu pod postem konkursowym
3.    Odpowiedz w komentarzu na pytanie: „Czym jest dla Ciebie wolność?” 

Zwycięzcę wybierze powołane Jury w składzie trzech osób w skład wchodzą przedstawiciele i przedstawicielki Organizatora. Jury dokonuje oceny spełnienia zasad konkursu i wybierze najbardziej kreatywny komentarz.  W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają w całości Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.

2.9. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz. 

3. PRAWA DO WYKONYWANYCH ZADAŃ KONKURSOWYCH

3.1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.

3.2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.

3.3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
a)    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b)    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c)    w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych

4. PRAWA NAGRODY I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

4.1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 osobowe Jury (dalej zwaną: Komisją Konkursu), która wyłoni najbardziej kreatywny komentarz. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznana zostanie Nagroda (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 
4.2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród nich jednego zwycięzcę, który w ocenie Komisji Konkursu wykonał Zadanie Konkursowe.
4.3. Zwycięzcy konkursu przyznana zostanie następująca nagroda:

Nagroda: Voucher na 3 dniową subskrypcję auta: Mercedes-Benz GLC 220d AMG Line, Premium


4.4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
4.5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 14.11.2022 r.
4.6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w profilu Organizatora w serwisie Instagram @engocars najpóźniej dnia 14.11.2022 r.
4.7. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
4.8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest dokonanie rezerwacji online wskazanego auta w ustalonym terminie, zaakceptowanie Regulaminu Najmu oraz warunków najmu aut ENGO, oraz odbiór auta w Warszawie lub okolicach. (*Obowiązują dodatkowe ograniczenia. Zapoznaj się z Regulaminem Najmu ENGO, aby poznać ważne szczegóły i ograniczenia). 
4.9. Możliwości skorzystania z vouchera na subskrypcję auta Mercedes-Benz GLC 220d AMG Line, Premium, obejmuje okres 4 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników. Po tym okresie subskrypcja, może ulec zmianie na inny model auta. 
4.10. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w punkcie 4.7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
4.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem Konkursu lub Regulaminem Najmu.
4.12. Fundatorem Nagród jest Organizator.
4.13. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
4.14. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
4.15. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
4.16. Nagroda zostanie dostarczona Uczestnikowi na koszt Organizatora.
4.17. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

5. DANE OSOBOWE

5.1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator. Kontakt z privacy@engocars.com 
5.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
5.3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
5.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
5.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
5.6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
5.7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail: privacy@engocars.com 
5.8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
5.9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I INFORMACJE TECHNICZNE

6.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
6.2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
6.3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
6.4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem www.engocars.com/pl/konkurs w siedzibie Organizatora.
6.5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
6.6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 
6.7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związany.
6.8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
6.9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

Dziękujemy za uczestnictwo i zapoznanie się z Regulaminem