Regulamin najmu

Ogólne warunki korzystania z usług najmu ENGO (dalej: „Regulamin”)

 

Ostatnia aktualizacja: 22 września 2021r.

Wszyscy Najemcy i Użytkownicy Pojazdów muszą zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności zamieszczoną na stronie www.engocars.com

 

1. WSTĘP

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki najmu Pojazdów, które są zawierane pomiędzy ENGO CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000571338, o numerze NIP: 5213704348, REGON: 362323949 a dowolnym Najemcą.

1.2. Wynajmujący oddaje Najemcy do używania Pojazd, szczegółowo opisany w Umowie Najmu i w dokumencie przekazania, na warunkach opisanych poniżej oraz w treści Umowy Najmu, a Najemca będzie płacił z tego tytułu czynsz najmu i inne opłaty, o ile będę należne. Najemca zobowiązany jest zapłacić za wszelkie przedłużenia okresu najmu, w tym uzgodnione z ENGO. Poprzez zawarcie Umowy Najmu, Najemca akceptuje warunki stanowiące podstawę łączącego strony stosunku najmu. Warunki zaakceptowane przez Najemcę będą miały zastosowanie również w przypadku zmiany Pojazdu w okresie obowiązywania Umowy Najmu.

1.3. Najemca jest zobowiązany do zwrotu Pojazdu w stanie nie gorszym od tego, w jakim Pojazd odebrał, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Najemca powinien dokładnie sprawdzić stan Pojazdu podczas odbioru. Najemca odpowiada za Pojazd przez cały okres najmu. Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów kradzieży i uszkodzenia Pojazdu, opłaty za specjalistyczne czyszczenie, holowanie, parkowanie, mandaty drogowe oraz pozostałe opłaty administracyjne i manipulacyjne, jeśli takie są postanowienia niniejszych warunków.

1.4. Pojazdy mogą być wyposażone w systemy telematyczne, pozwalające określić położenie Pojazdu w przypadku kradzieży, niezwrócenia do Wynajmującego, wypadku lub awarii.

1.5 W razie konieczności serwisu, awarii, uszkodzenia, kolizji drogowej lub kradzieży Pojazdu, Najemca lub Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie skutecznie powiadomić Wynajmującego i postępować zgodnie otrzymanymi od Wynajmującego wskazówkami. W razie jakichkolwiek pytań Najemca lub Użytkownik może skontaktować się z:

Wsparcie Użytkownika Pojazdu: +48 22 308 00 01support@engocars.com

 

2. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają

2.1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin, zamieszczony na stronie internetowej Wynajmującego, stanowiący wraz z Cennikiem integralną część Umowy Najmu;

2.2. Wynajmujący, ENGO – oznacza ENGO CARS SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ulicy Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000571338, o numerze NIP: 5213704348, REGON: 362323949;

2.3. Najemca – oznacza stronę Umowy Najmu zawartej z Wynajmującym, a także osobę, która dokonała rezerwacji Pojazdu;

2.4. Użytkownik – oznacza Najemcę oraz każdą osobę fizyczną wskazaną przez Najemcę w treści Umowy Najmu jako osobę upoważnioną do prowadzenia Pojazdu lub osobę, której Najemca faktycznie powierzył prowadzenie Pojazdu;

2.5. Pojazd, Samochód – oznacza samochód lub samochody udostępnione Najemcy lub Użytkownikowi przez Wynajmującego w ramach usługi najmu, spełniające następujące warunki:

2.5.1. są w dobrym stanie technicznym, wyposażone w niezbędne zabezpieczenia, posiadają ważne badania techniczne oraz są przygotowane do używania zgodnie z ich właściwością i przeznaczeniem;

2.5.2. są ubezpieczone przynajmniej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 2060 ze zm.);

2.6. Umowa Najmu – oznacza umowę dotyczącą korzystania z Pojazdu, zawartą pomiędzy Najemcą a Wynajmującym na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie;

2.7. Usługi – oznaczają najem Pojazdu, posiadającego wybrane wyposażenie dodatkowe oraz usługi dodatkowe, świadczone Najemcy lub Użytkownikom wskazanym przez Najemcę, zarówno dla celów prywatnych, jak i dla celów prowadzonej przez nich działalności gospodarczej;

2.8. Cennik – oznacza znajdujący się na stronach internetowych Wynajmującego lub w inny sposób przekazany Najemcy cennik usług, który wraz z Regulaminem stanowi wyłączną podstawę do obliczania wynagrodzenia Wynajmującego za usługi świadczone Najemcy i Użytkownikowi lub opłat wynikających z nieprzestrzegania przez Najemcę i Użytkownika obowiązków wynikających z Regulaminu. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zastosowania promocji czasowych lub upustów dla oferowanych Usług;

2.9. Normatywne zużycie – oznacza zużycie będące następstwem prawidłowego używania Pojazdu w Okresie Najmu, ustalone zgodnie z Przewodnikiem zwrotu Pojazdów - Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu.

 

3. PRZEDMIOT UMOWY NAJMU, METODA PŁATNOŚCI

3.1. Przedmiotem Umowy Najmu jest świadczenie przez Wynajmującego na rzecz Najemcy Usług (usługi najmu Pojazdu z wybranym przez Najemcę wyposażeniem dodatkowym i usług dodatkowych).

3.2 Umowa Najmu określa prawa i obowiązki Wynajmującego i Najemcy. Kwestie nieuregulowane w Umowie Najmu określa niniejszy Regulamin oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.

3.2. Pojazd określony w Umowie Najmu jest pojazdem oferowanym Najemcy w ramach ustalonej marki i modelu. W trakcie trwania Umowy Najmu, Wynajmujący może dokonać wymiany Pojazdu na nowy tej samej marki i modelu lub używany z przebiegiem nie większym niż 20 tyś km.

3.3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo uzależnienia świadczenia Usług od ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń oraz prawo do odmowy świadczenia Usługi. W szczególności dotyczy to Najemcy lub Użytkownika, posiadającego prawo jazdy krócej niż 24 miesiące od daty wydania lub który w ciągu minionych 5 lat nie uregulował należności z tytułu wynagrodzenia za Usługi świadczone przez Wynajmującego na jego rzecz lub któremu w poprzednich 5 latach zawieszono uprawnienia do kierowania pojazdami lub utracił takie uprawnienia lub wobec którego w ciągu minionych 5 lat wszczęto postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne lub ogłoszono upadłość.

3.4. Zawarcie Umowy Najmu oznacza wyrażenie zgody na obciążenie karty płatniczej Wynajmującego wszelkimi kosztami z tytułu najmu Pojazdu. Przed rozpoczęciem Usługi najmu Wynajmujący na karcie płatniczej Najemcy dokonuje pre-autoryzacji depozytu (blokady środków w wysokości udziału własnego określonego w Umowie Najmu lub podczas rezerwacji online) między innymi na pokrycie ewentualnego Udziału własnego w szkodzie lub dodatkowych opłat, które mogą wystąpić podczas okresu obowiązywania Umowy Najmu. Zwolnienie depozytu następuje bezpośrednio po prawidłowym zakończeniu Umowy Najmu, zgodnie z terminem wynikającym z procedur banku, będącego wystawcą karty płatniczej. W przypadku blokady trwającej dłużej niż 14 dni kalendarzowych, Wynajmujący rekomenduje Najemcy kontakt z bankiem.

Zwolnienie pre-autoryzacji nie oznacza zrzeczenia się przez Wynajmującego z przysługujących mu w stosunku do Najemcy roszczeń. Udział własny nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy utrata bądź uszkodzenie Pojazdu wynika z umyślnego działania, oszustwa, rażącego zaniedbania lub zaniechania lub umyślnego naruszenia postanowień związanych z korzystaniem z Pojazdu. W przypadku braku możliwości zastosowania kwoty udziału własnego Wynajmujący zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu wobec Najemcy do kwoty odpowiadającej poziomowi zaniedbań, a maksymalnie do pełnej wartości uszkodzeń bądź poniesionej straty.

3.5. Wynajmujący uprawniony jest do obciążenia Najemcy niezapłaconymi, a należnymi Wynajmującemu, kwotami wynikającymi z Umowy Najmu, Cennika oraz niniejszego Regulaminu.

3.6. Odpowiedzialność Najemcy i Użytkowników jest solidarna. Najemca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszych warunków przez wszystkich dodatkowych Użytkowników uwzględnionych i nieuwzględnionych w Umowie Najmu oraz pasażerów podróżujących wspólnie z Pojeździe, w tym za wszelkie koszty i opłaty ponoszone w związku z nieprzestrzeganiem niniejszych warunków przez dodatkowych Użytkowników lub pasażerów.

 

4. UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDEM, ZAWARCIE UMOWY NAJMU

4.1. Najemcą może zostać:

4.1.1. osoba fizyczna (działająca na swoją rzecz lub przedsiębiorca, który zawiera Umowę Najmu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej),

4.1.2. osoba prawna (lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 [1] Kodeksu cywilnego).

4.2. Kierowcą Pojazdu może być wyłącznie osoba fizyczna wskazana w Umowie Najmu (główny kierowca). Inna osoba fizyczna może być kierowcą Pojazdu wyłącznie w przypadku jej wskazania w Umowie Najmu (jako dodatkowego kierowcę) i wniesienia z tego tytułu opłaty według aktualnego Cennika.

4.3. Posiadanie międzynarodowego prawa jazdy jest obowiązkowe dla Najemców i Użytkowników, którzy posiadają prawo jazdy wydane w krajach niewymienionych w Konwencji o Ruchu Drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968r. (Dz.U. z 1988r., nr 5, poz. 40).

4.4. Kierujący Pojazdem musi spełniać poniższe kryteria dla wskazanej klasy pojazdów:

4.4.1. Klasa A, B, segment małe, miejskie – osoba, która ukończyła 21 lat, posiada prawo jazdy kat. B przez minimum 1 rok;

4.4.2. Klasa C, segment kompaktowe – osoba, która ukończyła 23 lata, posiada prawo jazdy kat. B przez minimum 2 lata;

4.4.3. Klasa D, E, M, segment rodzinne, premium – osoba, która ukończyła 25 lat, posiada prawo jazdy kat. B przez minimum 3 lata;

4.4.4. Klasa J, SUV, VAN – osoba, która ukończyła 25 lat, posiada prawo jazdy kat. B przez minimum 3 lata;

4.4.5. Klasa F, S, H, segment luksusowe, sportowe, kabriolety – osoba, która ukończyła 28 lat, posiada prawo jazdy kat. B przez minimum 5 lat;

4.4.6. Samochody dostawcze (do 3,5 tony) – osoba, która ukończyła 25 lat, posiada prawo jazdy kat. B przez minimum 3 lata.

4.5. Wymogi, o których mowa w punktach 4.2 – 4.4. powyżej, obowiązują przez cały okres obowiązywania Umowy Najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę i/lub Użytkownika wymogów wskazanych w punktach 4.2 – 4.4. powyżej, Wynajmujący będzie uprawniony do rozwiązania Umowy Najmu ze skutkiem natychmiastowym.

4.6. Najemca zobowiązany jest do okazania Wynajmującemu, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Najmu i oraz wydania Pojazdu, dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w punktach 4.2 – 4.4. powyżej. Powyższe oznacza, że w przypadku wskazania jako kierowcę innej osoby niż Najemca, Najemca ma obowiązek przedstawić także dokumenty (kserokopie) tej osoby, w tym dokument prawa jazdy.

4.7. Do zawarcia Umowy Najmu oraz do wydania Pojazdu niezbędne są dwa dokumenty potwierdzające tożsamość Najemcy, będącego osobą fizyczną, zaś w przypadku przedsiębiorców i osób prawnych – odpowiednio: wydruk z CEIDG lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS oraz dwa dokumenty tożsamości osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania osoby prawnej.

4.8. Najemca, będący konsumentem, wyraża zgodę na zasięgnięcie przez Wynajmującego informacji dotyczących wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego Najemcy w biurach informacji gospodarczej, działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j.: Dz. U. z 2018r. poz. 470 ze zm.). Wynajmujący ma prawo odmowy zawarcia Umowy, jeżeli biuro informacji gospodarczej udostępni negatywne informacje dotyczące wiarygodności płatniczej Najemcy albo natychmiastowego rozwiązania Umowy, jeżeli takie informacje zostaną udostępnione po zawarciu Umowy.

4.9. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za Pojazd, w tym za działania i zaniechania własne i Użytkownika – aż do momentu odbioru Pojazdu przez Wynajmującego na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego.

4.10. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osobę trzecią, której powierzył Pojazd w okresie obowiązywania Umowy Najmu, jak również za naruszenie przez tę osobę postanowień niniejszego Regulaminu oraz Umowy Najmu.

4.11. Niezgłoszenie innego kierowcy niż Najemca może skutkować brakiem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkody, które powstały w okresie obowiązywania Umowy Najmu oraz obowiązkiem ich pokrycia w całości przez Najemcę na podstawie kosztorysu sporządzonego przez autoryzowany serwis/rzeczoznawcę majątkowego.

 

5. REZERWACJA POJAZDU, ANULOWANIE, WYDANIE I ZWROT POJAZDU, TRYBY ROZWIĄZANIA UMOWY NAJMU

5.1. Najemca dokonuje rezerwacji wybranego Pojazdu potwierdzając dostępność i składając zamówienie drogą elektroniczną poprzez e-mail lub poprzez platformę rezerwacji online na stronie internetowej ENGO www.engocars.com. W celu dokonania rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej należy wybrać miejsce oraz datę rozpoczęcia i zakończenia świadczenia Usługi, wybrać Pojazd (ENGO oferuje możliwość wynajmu pojazdu konkretnej marki i modelu lub pojazd z grupy o podobnych lub zbliżonych parametrach przedstawionych na stronie internetowej) i opcje dodatkowe, następnie Najemca zobowiązany jest wypełnić dane wymagane na stronie w celu założenia konta klienta lub zalogować się do wcześniej utworzonego konta,  uzupełnić dane karty płatniczej (dane są bezpieczne, szyfrowane i zabezpieczone). Następnie należy potwierdzić rezerwację Usługi z jednoczesną płatnością za Usługę online. Ceny Usług w systemie internetowym pobierane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5.2. Po złożeniu rezerwacji Najemca otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie i informacje o zmianach statusu rezerwacji.

5.3. Najemca ma możliwość anulowania rezerwacji lub zmiany rezerwacji do 3 dni przed zaplanowanym rozpoczęciem świadczenia Usługi. W sytuacji anulowania po tym okresie, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty obliczonej zgodnie z Cennikiem, na poczet kosztów administracyjnych i utraty możliwości wynajęcia Pojazdu innemu Użytkownikowi.

5.4. Najemca otrzymuje Pojazd w pełni sprawny technicznie, bez usterek oraz jakichkolwiek uszkodzeń (wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego, wyglądu wewnętrznego, zewnętrznego i zauważonych uszkodzeń zawiera Protokół zdawczo-odbiorczy Pojazdu, stanowiący integralną część Umowy Najmu). ENGO może zaproponować inny sposób opisu wszelkich uwag co do Pojazdu (inny dokument), w tym przy użyciu dedykowanego sprzętu elektronicznego). Wszelkie uwagi dotyczące stanu Pojazdu, jego wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego czy uszkodzeń należy zgłosić Wynajmującemu w momencie odbioru Pojazdu oraz umieścić je w tym Protokole lub w innym dokumencie.

5.5. W razie niemożności dostarczenia Pojazdu zgodnego z potwierdzoną przez Wynajmującego rezerwacją, Wynajmujący dostarczy Najemcy Pojazd tej samej lub wyższej klasy – z zastosowaniem tej samej stawki, na którą została złożona rezerwacja. Zmiana opisana w zdaniu poprzedzającym nie stanowi niewykonania ani nienależytego wykonania Umowy Najmu przez Wynajmującego.

5.6. Najemca zobowiązany jest zwrócić Pojazd z kompletem dokumentów i wyposażenia, w miejscu i w terminie określonym w Umowie Najmu. W ramach zwrotu Pojazdu Najemca zobowiązany jest do zweryfikowana, wspólnie z pracownikiem lub współpracownikiem Wynajmującego, stanu Pojazdu oraz po uwzględnieniu w Protokole zwrotu wszelkich zmian w stosunku do stanu, w którym Pojazd był wydawany – do podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego. Odmowa zwrotu Pojazdu przez Najemcę, według zasad opisanych w niniejszym punkcie Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt 5.7 poniżej, stanowić będzie czyn zabroniony, za który odpowiedzialność karną ponosi w całości Najemca i skutkować będzie złożeniem przez ENGO zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do odpowiednich organów ścigania.

5.7. Opóźnienie w zwrocie Pojazdu do 59 minut nie powoduje naliczenia dodatkowych opłat. Zwrot Pojazdu po tym terminie powoduje naliczenie przez Wynajmującego opłaty dodatkowej.

5.8. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy Najmu ze skutkiem natychmiastowym i odebrania Pojazdu od Najemcy na koszt Najemcy, w przypadku stwierdzenia użytkowania Pojazdu z naruszeniem warunków Umowy Najmu oraz postanowień niniejszego Regulaminu, a także w przypadku opóźnienia Najemcy z zapłatą opłaty najmu, pogorszenia się sytuacji finansowej Najemcy, stwierdzenia używania Pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, zmiany jego przeznaczenia lub oddania Pojazdu osobie trzeciej do używania bez zgody Wynajmującego, gdy okoliczności stwierdzone przez Wynajmującego uzasadniają podejrzenie dokonania kradzieży Pojazdu przez osoby trzecie albo podjęcia próby jego przywłaszczenia przez Najemcę. Strony zgodnie ustalają, że w przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, oświadczenie Wynajmującego o wypowiedzeniu Umowy Najmu może być przekazane Najemcy drogą elektroniczną, w formie e-maila wysłanego na wskazany przez Wynajmującego adres poczty elektronicznej. Najemca akceptuje przekazywanie oświadczenia Wynajmującego w formie e-maila, według zasad opisanych w niniejszym punkcie Regulaminu jako prawidłowe i skuteczne.

5.9. Wynajmujący ma prawo do rozwiązania Umowy Najmu ze skutkiem natychmiastowym i odebrania Pojazdu od Najemcy w przypadku otrzymania od Najemcy informacji drogą elektroniczną o chęci zakończenia stosunku najmu, w formie e-maila wysłanego na adres poczty elektronicznej Wynajmującego. Strony zgodnie ustalają, że w przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, oświadczenie Wynajmującego o jednostronnym rozwiązaniu Umowy Najmu może być przekazane Najemcy drogą elektroniczną, w formie e-maila wysłanego na wskazany przez Wynajmującego adres poczty elektronicznej. Najemca akceptuje przekazywanie oświadczenia Wynajmującego w formie e-maila, według zasad opisanych w niniejszym punkcie Regulaminu jako prawidłowe i skuteczne.

5.10. Najemca zobowiązany jest do zgłoszenia Wynajmującemu każdorazowej zmiany wskazanego w Umowie Najmu miejsca lub terminu zwrotu Pojazdu, celem uzyskania pisemnej akceptacji Wynajmującego na taką zmianę wraz z informacją na temat ewentualnych opłat z tego tytułu. Zwrot Pojazdu w miejscu i/lub terminie, które nie zostały uprzednio zaakceptowane przez Wynajmującego, nie powoduje zwolnienia Najemcy z odpowiedzialności za Pojazd, w tym obowiązku ponoszenia kosztów (opłat), określonych w Umowie Najmu oraz w niniejszym Regulaminie – do momentu faktycznego odbioru Pojazdu przez Wynajmującego.

5.11. Jeżeli do zapłaty opłat z tytułu świadczenia Usług, na podstawie odrębnej umowy najmu, zobowiązany jest zakład ubezpieczeń lub operator assistance, a Najemca – pomimo upływu terminu do zwrotu Pojazdu – nie udostępnia Pojazdu do zwrotu, obowiązek zapłaty opłat po upływie okresu najmu uzgodnionego przez zakład ubezpieczeń lub operatora assistance z Wynajmującym, przechodzi w całości na Najemcę. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest opłacić z góry należność za każdą rozpoczętą dobę świadczenia Usług, a okres obowiązywania umowy najmu ulega przedłużeniu jedynie o okres z góry opłacony przez Najemcę. Jeśli Najemca nie dokona opłaty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, umowa najmu ulega rozwiązaniu z upływem ostatniej opłaconej doby świadczenia Usług.

 

6. OBOWIĄZKI NAJEMCY

6.1. W okresie korzystania z Pojazdu (tj. obowiązywania Umowy Najmu), Najemca jest zobowiązany do:

6.1.1. przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu, Umowy Najmu,

6.1.2. przestrzegania przepisów prawa regulujących zasady korzystania z Pojazdu, w tym przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 128),

6.1.3. użytkowania Pojazdu z należytą starannością oraz utrzymywania Pojazdu w czystości,

6.1.4. prawidłowego zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą, w szczególności poprzez każdorazowe zamykanie Pojazdu i stosowania zabezpieczeń, w jakie wyposażony jest Pojazd. Przebywając poza granicami Polski Najemca zobowiązany jest parkować Pojazd wyłącznie na parkingach strzeżonych,

6.1.5. odpowiedniego zabezpieczania przed kradzieżą, utratą lub zniszczeniem dokumentów oraz kluczyków, urządzenia GPS lub routera WI-FI (jeżeli Najemca z niego korzysta) i nie pozostawianie w Pojeździe ww. przedmiotów oraz innych wartościowych przedmiotów,

6.1.6. wykonywania we własnym zakresie i na własny koszt obsługi codziennej Pojazdu obejmującej sprawdzanie i uzupełnianie płynów, sprawdzanie stanu i prawidłowego ciśnienia w oponach, sprawdzanie działania świateł,

6.1.7. stosowania w Pojeździe rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym lub w dokumentacji technicznej Pojazdu,

6.1.8. przerwania jazdy, zabezpieczenia Pojazdu i natychmiastowego zawiadomienia Wynajmującego o wszelkich stwierdzonych awariach, usterkach lub nieprawidłowościach w działaniu Pojazdu, w tym w szczególności Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego o zapalaniu się którejkolwiek z kontrolek wskazujących na wystąpienie awarii, usterki lub nieprawidłowości. Najemca zobowiązany jest zastosować się do wskazówek Wynajmującego dotyczących zgłoszonej awarii, usterki lub nieprawidłowości.

6.2. Najemca nie może używać wynajętego Pojazdu:

6.2.1. do przewozu osób lub rzeczy – w formie podnajmu,

6.2.2. do przewozu przedmiotów i substancji, które z powodu swoich właściwości i/lub zapachu mogą czasowo wyłączyć Pojazd z eksploatacji i/lub uniemożliwić jego dalszy najem,

6.2.3. do uruchamiania lub holowania innych Samochodów, przyczep lub innych pojazdów i przedmiotów,

6.2.4. do przewozu większej ilości osób lub masy ładunku niż zostało to określone w dokumencie rejestracyjnym Pojazdu,

6.2.5. do udziału w wyścigach, rajdach, zawodach, pokazach i innych imprezach o podobnym charakterze, do jazdy terenowej, wyznaczania tempa w wyścigach, testowania zarówno niezawodności, jak i prędkości, nauki jazdy, demonstracjami i próbami,

6.2.6. gdy Najemca lub inny kierowca pojazdu pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków, barbituranów lub innych substancji osłabiających jego świadomość i zdolność reakcji,

6.2.7. wbrew przepisom celnym, drogowym lub innym obowiązującym w kraju użytkowania Pojazdu,

6.2.8. przez osobę inną niż Najemca, o ile osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana przez Wynajmującego poprzez jej wskazanie (wpisanie) w Umowie Najmu. Osoba ta winna posiadać ważne prawo jazdy przynajmniej od roku oraz spełniać określone przez Wynajmującego warunki w zakresie minimalnego wieku,

6.2.9. poza granicami kraju, w którym nastąpił najem, bez pisemnej zgody Wynajmującego,

6.2.10. na obszarach geograficznych zabronionych przez Wynajmującego,

6.2.11. gdy zapalił się jakiś wskaźnik ostrzegawczy lub pojawia się komunikat o konieczności udania się do serwisu,

6.2.12. do przewożenia zwierząt bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Wynajmującego.

6.3. Najemca zobowiązany jest do zachowania wszelkich oznaczeń firmowych Wynajmującego na Pojeździe. Usunięcie lub zasłonięcie oznaczeń firmowych Wynajmującego lub ich części możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego.

6.4. Najemca zobowiązany jest użytkować Pojazd w sposób, który nie spowoduje uszkodzeń jego wnętrza. W przypadku uszkodzenia przez Najemcę wnętrza Pojazdu (łącznie z wnętrzem bagażnika i elementami mechanicznymi oraz elektrycznymi), Najemca jest odpowiedzialny za wynikające z tego tytułu szkody – w pełnej wysokości. Do tego typu uszkodzeń zalicza się: wypalone dziury w tapicerce, zabrudzenie tapicerki, uszkodzenia przełączników, progów, wewnętrznych elementów karoserii, klamek, zamków, uszkodzenie silnika i innych części, itp.

6.5. W przypadku zawinionej przez Najemcę utraty (w tym zgubienia lub zniszczenia) dokumentów i/lub kluczyków do Pojazdu, Najemca ponosi całkowite koszty usprawnienia Pojazdu (wymiany zamków, przerejestrowania, itp.). Ponadto, Wynajmujący może domagać się od Najemcy pokrycia utraconych korzyści w wysokości odpowiadającej dobowej stawce najmu, naliczonej za każdy dzień wyłączenia Pojazdu z eksploatacji.

6.6. Jeżeli Wynajmujący – na wniosek organów ścigania lub innych organów i instytucji – zobligowany będzie do udzielenia pisemnej informacji o Użytkowniku, w związku z popełnionym w okresie najmu wykroczeniem lub przestępstwem lub w związku z naliczeniem opłaty z tytułu nieopłaconego parkowania lub innej opłaty i kary z tytułu naruszenia jakichkolwiek przepisów lub regulaminów związanych z korzystaniem z Pojazdu, to Najemca obciążony zostanie przez Wynajmującego dodatkową opłatą administracyjną z tego tytułu (pkt 8).

6.7. Zabronione jest palenie papierosów lub innych substancji w Pojeździe (zakaz dotyczy zarówno Najemcy, jak i każdego Użytkownika Pojazdu oraz pasażerów). W przypadku stwierdzenia podczas zwrotu Pojazdu, że w okresie najmu w Pojeździe palono, Najemca – w związku z koniecznością usunięcia skutków palenia (zapachów) – zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego odpowiedniej opłaty (pkt 8).

6.8. W przypadku korzystania z urządzeń dodatkowych w postaci nawigacji GPS lub Routera WI-FI, Najemca zobowiązany jest do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami użytkowania tych urządzeń.

 

7. AWARIE, USZKODZENIA I KRADZIEŻ POJAZDU

7.1. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu każde uszkodzenie i awarię Pojazdu, spowodowane kolizją lub wypadkiem drogowy oraz każdą utratę Pojazdu (w tym kradzież) lub jego wyposażenia, podając miejsce i okoliczności danego zdarzenia. Najemca, w każdym przypadku, zobowiązany jest sporządzić pisemne oświadczenie o okolicznościach danego zdarzenia. W żadnym wypadku Najemca nie jest uprawniony do zgłaszania szkód komunikacyjnych do zakładu ubezpieczeń.

7.2. Najemca, bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, nie jest uprawniony do dokonywania w Pojeździe jakichkolwiek napraw ani do holowania Pojazdu.

7.3. W przypadku kolizji z udziałem Pojazdu lub kradzieży Pojazdu bądź jego elementów i/lub wyposażenia, Najemca zobowiązany jest wezwać Policję na miejsce kolizji lub powiadomić Policję o kradzieży i jednocześnie zawiadomić o zdarzeniu Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Wynajmującemu protokół policyjny, sporządzony na okoliczność kolizji lub kradzieży. Najemca powinien ponadto dołożyć starań, aby w miarę posiadanych możliwości, uzyskać i przekazać Wynajmującemu dane dotyczące uczestników oraz świadków kolizji, kradzieży lub uszkodzenia Pojazdu, w tym w szczególności informacje o wystawcy i numerze polisy ubezpieczeniowej OC sprawcy wypadku lub kolizji (jeżeli nie jest nim Najemca). W przypadku kradzieży Pojazdu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Wynajmującemu kluczyki i dokumenty Pojazdu.

7.4. Najemca zobowiązany jest do udzielenia pomocy i współdziałania z Wynajmującym oraz/lub zakładem ubezpieczeń we wszystkich postępowaniach związanych z wypadkiem, kolizją, uszkodzeniem lub kradzieżą Pojazdu i/lub jego wyposażenia, do jakich doszło w okresie obowiązywania Umowy Najmu, w tym w postępowaniu dotyczącym likwidacji szkody.

7.5. W żadnym przypadku Najemca nie jest uprawniony do akceptowania jakichkolwiek roszczeń osób trzecich ani dokonywania innych czynności faktycznych i prawnych związanych z roszczeniami osób trzecich.

7.6. Naruszenie przez Najemcę któregokolwiek z obowiązków określonych w punktach 7.1 – 7.5 powyżej, w szczególności niedostarczenia Wynajmującemu protokołu policyjnego, dokumentującego wypadek, kolizję lub kradzież, powoduje wyłączenie ochrony Najemcy wynikającej z wykupionych opcji (punkt 9).

 

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY I DODATKOWE OPŁATY

8.1. Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Najmu. Naprawienie szkody następuje przez zapłatę dodatkowej opłaty, w wysokości określonej poniżej – na pierwsze pisemne wezwanie Wynajmującego, w terminie 7 dni kalendarzowych od doręczenia wezwania, bezpośrednio na podany przez Wynajmującego w wezwaniu numer konta bankowego.

Cennik opłat dodatkowych (ceny brutto, zawierają podatek VAT)

 • Kierowanie Pojazdem przez osobę niebędącą Najemcą i Użytkownikiem / 1 230 PLN;
 • Bezumowne korzystanie z Pojazdu / wartość stawki dziennej określonej w Umowie Najmu plus dodatkowa stawka za każdą dobę 123 PLN;
 • Zwrot Pojazdu brudnego z zewnątrz / 70 PLN;
 • Zwrot brudnego Pojazdu wewnątrz, wymagającego sprzątania / 200 PLN;
 • Zwrot brudnego Pojazdu, wymagającego intensywnego czyszczenia wnętrza, prania tapicerki, podsufitki, dywaników / Wycena indywidualna;
 • Złamanie zakazu palenia tytoniu w Pojeździe / 500 PLN;
 • Złamanie zakazu przewożenia zwierząt w Pojeździe / 300 PLN;
 • Utrata gwarancji producenta Pojazdu z winy Najemcy / 2.460 PLN;
 • Zatankowanie Pojazdu niewłaściwym paliwem przez Najemcę / 1 230 PLN;
 • Demontaż, zamiana części Pojazdu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego / 5 000 PLN;
 • Zagubienie kluczyka do Pojazdu / 2 000 PLN;
 • Zgubienie dokumentów do Pojazdu lub tablicy rejestracyjnej do Pojazdu / 1 230 PLN;
 • Uszkodzenie opony lub felgi / koszty zakupu i wymiany + opłata dodatkowa 50 PLN;
 • Opłata za każdy brakujący stan paliwa po zwrocie Pojazdu z niepełnym bakiem / Koszt brakującego paliwa + opłata dodatkowa 50 zł;
 • Wyjazd Pojazdem poza granice Polski bez zgody Wynajmującego / 2.460 PLN;
 • Opłata administracyjna za udzielenie informacji o Najemcy Pojazdu na wniosek organów ścigania lub innych organów i instytucji / 92,25 PLN;
 • Opłata administracyjna za obsługę należności lub opłat (np.: opłaty za parkowanie, opłaty autostradowe) / 123 PLN;
 • Opłata administracyjna w przypadku anulowania lub zmiany parametrów rezerwacji w okresie krótszym niż 3 dni przed planowaną datą rozpoczęcia najmu / 246 PLN.

8.2. Najemca odpowiada do pełnej wartości szkody, gdy szkoda powstała w wyniku jego działania lub zaniechania lub też niedbalstwa, w tym:

8.2.1. uszkodzenia wnętrza Pojazdu, pozostawienia trwałych plam, uszkodzenia silnika, akumulatora i innych elementów,

8.2.2. prowadzenia Pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,

8.2.3. prowadzenia Pojazdu bez ważnego dokumentu prawa jazdy,

8.2.4. ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji,

8.2.5. niedopełnienia obowiązku zwrotu dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków po kradzieży Pojazdu, skutkującego odmową wypłaty odszkodowania z tytułu kradzieży Pojazdu,

8.2.6. niedopełnienia obowiązków wymaganych przez zakład ubezpieczeń, skutkujących odmową wypłaty odszkodowania z winy Najemcy,

8.2.7. przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub ładowności lub innego naruszenia ustawy – Prawo o ruchu drogowym,

8.2.8. uczestnictwa w rajdach, zawodach, wyścigach, pokazach i innych imprezach o podobnym charakterze,

8.2.9. posłużenia się nieprawdziwymi danymi lub dokumentacji w celu wynajęcia Pojazdu,

8.2.10 korzystanie z mobilnych urządzeń komunikacyjnych odrywających uwagę od prowadzenia pojazdu, w tym pisanie SMS-ów podczas jazdy, pisanie e-maili, korzystanie z komórki bez zestawu głośnomówiącego/słuchawkowego, zajmowanie się podobnymi czynnościami,

8.2.11 sprzedaż, wynajmowanie, usuwanie bądź likwidacja pojazdu lub jego części, bądź umożliwienie komuś innemu wykonanie tego typu czynności.

8.3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego – na zasadach ogólnych, w przypadkach, gdy wysokość szkody przewyższa należną opłatę dodatkową.

8.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od naliczania opłat dodatkowych w całości lub w części.

8.5 Najemca zobowiązany jest do zdania Pojazdu w stanie odpowiadającym Normatywnemu zużyciu. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za drobne uszkodzenia Pojazdu, będące następstwem normatywnego użytkowania. W przypadku rozbieżności w ocenie stanu technicznego zwracanego Pojazdu między Najemcą a Wynajmującym, powołany zostanie przez Wynajmującego na koszt Najemcy rzeczoznawca, przy czym Strony dopuszczają możliwość dokonania przez niego wyceny na podstawie zdjęć Pojazdu. Ocena rzeczoznawcy jest wiążąca dla Stron. ENGO może obciążyć Najemcę kosztami związanymi z przywróceniem Pojazdu do stanu odpowiadającemu Normatywnemu zużyciu lub według swego wyboru obciążyć Najemcę kwotą odpowiadającą utracie wartości Pojazdu wskutek zużycia wykraczającego poza jego Normatywne zużycie.

 

9. UDZIAŁ WŁASNY I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NAJEMCY

9.1. W sytuacji, gdy w okresie obowiązywania Umowy Najmu Pojazd zostanie uszkodzony, skradziony bądź utracony (w całości lub w części), Najemca ponosi odpowiedzialność, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny, za rzeczywiste koszty naprawy, do pełnej wysokości wartości Pojazdu. Zawierając Umowę Najmu Najemca może ograniczyć swoją odpowiedzialność, wybierając odpowiednią opcję z oferty Wynajmującego oraz uiszczając dodatkową opłatę, zgodnie z aktualnym Cennikiem.

9.2. Wynajmujący w ramach Usługi udostępnia następujące opcje:

9.2.1. Collision Damage Waiver (dalej: „CDW"), ewentualnie uzupełnione o Super Collision Damage Waiver (dalej: „SCDW") – wykupując opcję CDW odpowiedzialność Najemcy za uszkodzenie Pojazdu zostaje ograniczona maksymalnie do wysokości udziału własnego uwidocznionego na Umowie Najmu (jedno zdarzenie), pod warunkiem, że Najemca nie naruszył jakichkolwiek postanowień określonych w niniejszym Regulaminie i w Umowie Najmu. W przypadku wyboru i opłacenia opcji SCDW, następuje zmniejszenie udziału własnego przewidzianego dla opcji CDW. Ograniczenie odpowiedzialności w ramach opcji CDW/SCDW nie obejmuje aktów wandalizmu, kradzieży, spalenia, uszkodzeń lub utraty: kół (felg, kołpaków, opon), lusterek, anteny, wycieraczek, wnętrza Pojazdu (wraz z wnętrzem bagażnika), uszkodzenia przedniej/tylnej szyby, dachu, podwozia (w tym tłumika, miski olejowej) oraz utraty kluczyków, dokumentów, tablic rejestracyjnych;

9.2.2. Theft Protection (dalej: „TP”) – wykupując opcję TP odpowiedzialność Najemcy na wypadek kradzieży Pojazdu zostaje ograniczona do wysokości udziału własnego określonego w Umowie Najmu, pod warunkiem, że Najemca nie naruszył jakichkolwiek postanowień określonych w niniejszym Regulaminie i w Umowie Najmu. Ograniczenie odpowiedzialności w ramach opcji TP nie obejmuje aktów wandalizmu;

9.2.3. Super Cover (dalej: „SC") – wykupując opcję SC odpowiedzialność Najemcy za uszkodzenie Pojazdu lub na wypadek kradzieży Pojazdu zostaje zmniejszona do wysokości udziału własnego określonego w Umowie Najmu (jedno zdarzenie). Ograniczenie odpowiedzialności w ramach opcji SC nie obejmuje aktów wandalizmu, uszkodzeń: kół (felg, kołpaków, opon), lusterek, anteny, wycieraczek, wnętrza Pojazdu (wraz z wnętrzem bagażnika), uszkodzenia przedniej/tylnej szyby, dachu, podwozia (w tym tłumika, miski olejowej) oraz utraty kluczyków, dokumentów, tablic rejestracyjnych.

9.3. Wykupienie którejkolwiek z opcji, wskazanych w punkcie 9.2 powyżej, nie będzie skuteczne i nie spowoduje wyłączenia odpowiedzialności Najemcy za szkodę w pełnej wysokości w przypadku niedopełnienia przez Najemcę obowiązków przewidzianych na wypadek uszkodzenia lub kradzieży Pojazdu lub jego wyposażenia, szczegółowo określonych w punkcie 6 i 7 niniejszego Regulaminu lub w przypadku rażącego zaniedbania lub celowego naruszenia przez Najemcę lub osobę, której powierzył prowadzenie Pojazdu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub warunków świadczenia Usługi.

 

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY

10.1. Najemca odpowiedzialny jest za szkody poniesione przez Wynajmującego lub osoby trzecie w związku z użytkowaniem Pojazdu w ramach Usługi, gdy szkody spowodowane zostały umyślnie ze strony Najemcy (wina umyślna).

10.2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kary, mandaty lub opłaty (w tym parkingowe), których nałożenie wynika z naruszenia lub nieprzestrzegania przez Najemcę przepisów prawa, w tym przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym, jak również innych przepisów i regulaminów określających zasady korzystania z dróg i/lub parkingów. Wszelkie mandaty i opłaty oraz koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zobowiązany jest pokryć Najemca, z uwzględnieniem pkt. 6.6 niniejszego Regulaminu.

10.3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, które Najemca przewoził, utracił (zagubił) lub pozostawił w Pojeździe.

 

11. OPŁATY

11.1. ENGO akceptuje różne metody płatności m.in. karty kredytowe, debetowe Visa, MasterCard oraz dodatkowe warunkowe metody płatności, np. przelewy. Opłaty na podstawie Umowy Najmu (w tym czynsz najmu) pobierane są z góry w walucie złoty polski (PLN), według stawki obowiązującej w dniu złożenia rezerwacji, chyba że ustalenie i pobranie z góry danej opłaty nie jest możliwe – z uwagi na rodzaj lub chwilę powstania obowiązku jej uiszczenia. W takim przypadku opłata jest pobierana przy zakończeniu Usługi. ENGO oferuje również możliwość dokonywania płatności zagraniczną kartą w walucie Najemcy – w tym celu możliwe jest dynamiczne przeliczenie walut (DCC), Wynajmujący korzysta z SIX Payment Services, który udziela przy tym gwarancji najlepszego kursu wymiany walut.

11.2. Z tytułu świadczenia Usługi, Wynajmujący wystawia Najemcy fakturę VAT. W przypadku Usługi związanej z samochodem zastępczym, Wynajmujący i Najemca mogą odmiennie określić zasady rozliczeń należności z tytułu świadczenia Usługi, w szczególności z udziałem w tych rozliczeniach podmiotu trzeciego. W przypadku odmowy pokrycia w całości lub w części należności przez podmiot trzeci, Najemca jest zobowiązany do ich pokrycia odpowiednio w całości lub w części – w terminie 5 dni od wezwania skierowanego przez Wynajmującego.

11.3. Najemca upoważnia Wynajmującego do doręczania faktur VAT, not oraz innych dokumentów księgowych na adres poczty elektronicznej Najemcy wskazany w Umowie Najmu („e-faktura”).

11.4. Najemca zobowiązany jest zapłacić wszelkie opłaty podane w Umowie Najmu oraz wymienione w aktualnym Cenniku. Koszt Usługi obliczany jest jako wielokrotność 24-godzinnych okresów (dla Umów Najmu krótszych niż 30 dni), licząc od wskazanego w Umowie Najmu momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi. W przypadku Umów Najmu dłuższych niż 1 miesiąc, koszt Usługi obliczany jest jako wielokrotność miesięcznych okresów (dla Umów Najmu w modelu subskrypcyjnym dłuższych niż 1 miesiąc), licząc od wskazanej w Protokole zdawczo-odbiorczym daty przekazania Pojazdu (moment rozpoczęcia świadczenia Usługi).

11.5. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z przelewami należności, uiszczanych w ramach Umowy Najmu.

11.6. Jeżeli Pojazd nie zostanie zwrócony przez Najemcę w ustalonym w Umowie Najmu terminie i miejscu (punkcie zwrotu Pojazdu), Najemca będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty będącej odpowiednikiem dziennej lub miesięcznej stawki za Usługę, łącznie z uprzednio wykupionymi opcjami dodatkowym oraz za każdy dzień lub miesiąc zwłoki w zwrocie Pojazdu.

11.7. Najemca wyraża zgodę, aby w przypadku zgłoszenia przez Najemcę przedłużenia okresu świadczenia Usługi lub nie zwrócenia Pojazdu w ustalonym terminie zwrotu, Wynajmujący dokonał na karcie kredytowej udostępnionej w związku ze świadczeniem Usługi dodatkowej pre-autoryzacji, obejmującej przewidywane koszty (opłaty) wynikające z przedłużenia okresu świadczenia Usługi, ustalone na podstawie dziennej lub miesięcznej stawki za Usługę oraz innych opłat wynikających z Umowy Najmu.

11.8. Opłaty pobierane będą zgodnie z aktualnym Cennikiem.

11.9 Jeżeli obowiązuje limit kilometrów, informacja o nim znajdzie się w Umowie Najmu. W razie przekroczenia limitu kilometrów, konieczne będzie uiszczenie dodatkowej opłaty, o której mowa w Umowie Najmu. Podpisując Umowę Najmu, Najemca zezwala na pobranie takiej opłaty. Opłatą zostanie obciążona karta płatnicza Najemcy.

11.10 Jeśli obowiązuje Pakiet Zimowy - w okresie zimowym od 01 listopada do 31 marca, Pojazd może zostać dodatkowo wyposażony w opony zimowe wraz z montażem. Najemca wykupując opcję dodatkową - Pakiet Zimowy, zezwala na pobranie dodatkowej opłaty miesięcznej, którą zostanie obciążona karta płatnicza Najemcy w ramach subskrypcji miesięcznej.

 

12. REKLAMACJE

12.1. Wynajmujący uważnie i rzeczowo rozpatruje wszelkie skargi i zażalenia. Najemca może złożyć reklamacje listownie na adres siedziby Wynajmującego lub drogą elektroniczną poprzez dedykowany formularz na stronie internetowej lub na adres: reklamacje@engocars.com, podając w każdym przypadku adres do korespondencji (adres zamieszkania/siedziby i/lub adres e-mail).

12.2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania przez Wynajmującego reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Najemca zostanie poinformowany przez Wynajmującego listownie na adres zamieszkania/siedziby lub adres e-mail.

 

13.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Wynajmujący zapewnia ubezpieczenie zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (OC), wyłącznie tym osobom (Najemcy lub Użytkownikowi), które używają Pojazdu za zgodą Wynajmującego. Warunki ubezpieczenia OC pozostają do wglądu – na pisemny wniosek Najemcy.

13.2. Wszelkie pisma do Wynajmującego winny być kierowane na adres: ENGO CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa.

13.3. Wszelkie pisma wysyłane na ostatni adres, podany w formie pisemnej przez Najemcę, są uważane za doręczone, niezależnie od tego, czy zostały odebrane.

13.4. Najemcy nie przysługuje prawo do odstąpienia lub przedłużenia Umowy Najmu – na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 683).

13.5. Regulamin oraz Umowa Najmu podlegają prawu polskiemu.

13.6. Zmiany Regulaminu obowiązują Najemców od dnia opublikowania zmian, niezależnie od dnia zawarcia Umowy Najmu.

13.7. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy Najmu lub z nimi związane rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

 

Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem i korzystanie z usług ENGO!